ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินแก่ผู้ขาย

ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินแก่ผู้ขายนี้เป็นหนึ่งในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด สร้างสรรค์และออกแบบมาเพื่อพัฒนาความร่วมมือในทางธุรกิจกับผู้ขายรายใหญ่ (Vendor) ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบวงจร เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการทั้งของผู้ขายรายย่อย (Supplier) และลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว ในเวลาเดียวกัน โดย บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน.

ภาพแสดงขั้นตอนของผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินแก่ผู้ขาย

Referral Scheme

ภาพแสดงขั้นตอนของผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินแก่ผู้ขาย

Assignment Scheme

ประเภทผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินแก่ผู้ขาย

Referral Scheme

Referral Scheme

เป็นรูปแบบการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด และผู้ขายรายใหญ่ (Vendor) ซึ่งเป็นการทำข้อตกลงในการให้ความร่วมมือต่อกันเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ใช้สำหรับนำเสนอต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์ที่สูงสุด

Assignment Scheme

Assignment Scheme

รูปแบบการมอบการโอนสิทธิการรับเงิน เป็นการทำสัญญาฯ ระหว่างลูกค้า (ผู้โอนสิทธิฯ) กับ บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด (ผู้รับการโอนสิทธิฯ) สำหรับสิทธิในการเรียกร้องการรับเงินจากลูกหนี้การค้าตามเอกสารการซื้อ-ขาย และการให้บริการฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้า (ผู้โอนสิทธิฯ) โดยมีเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด

benefits

  • เพิ่มขีดความสามารถด้านความคล่องตัวให้กับธุรกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินเฉพาะทาง
  • ผู้ขาย (Supplier) สามารถเป็นศูนย์กลางในการให้คำแนะนำทางการเงินให้แก่ลูกค้า
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขาย พร้อมทั้งเร่งการตัดสินใจของลูกค้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพในด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อการแข่งขันในตลาด
  • สามารถออกแบบและปรับปรุงเงื่อนไขการนำเสนอต่อลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

INTEREST RATE & FEE / ENQUIRY FORM

INTEREST RATE & FEE ENQUIRY FORM