พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน

จากกระแสการเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านความต้องการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนอย่างกว้างขวางทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น, บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท Leasing ชั้นนำ ผู้ให้บริการทางการเงินด้านสินเชื่อประเภทลีสซิ่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน รวมไปจนถึงกลุ่มนักลงทุนดังกล่าว ที่มีความต้องการที่จะลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนทั้งเพื่อการบริโภคเองและเพื่อการลงทุน, บริษัท ทิสโก้ โตเกียว ลีสซิ่ง จำกัด จึงได้วางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อให้รองรับกับความต้องการดังกล่าวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เฉพาะแต่ “กลุ่มลูกค้า” ที่มีความต้องการลงทุนในด้านพลังงานทดแทนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง “ผู้ขาย” อีกด้วย

ภาพแสดงขั้นตอนการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ธุรกิจด้านพลังงาน

Process of comprehensive energy contract

ประเภทผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นกลุ่มพลังงานหลักที่มีศักยภาพสูงและมีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่างจากแหล่งพลังงานอื่นๆ เช่น “ฟอสซิล” ที่มีจำนวนอยู่อย่างจำกัด อีกทั้ง พลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นแหล่งพลังงานทดแทนบริสุทธิ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณสมบัติการได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณที่มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีปริมาณแสงอาทิตย์ที่ได้รับต่อวันถึง 19-20 Mj/m2 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นแล้ว ประเทศไทยมีความสามารถผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้มากกว่าถึง ~40%

พลังงานชีวมวล

ก๊าซชีวมวลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทดแทนอีกหนึ่งประเภทที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดพลังงานต่างๆ อาทิ เครื่องไอน้ำ, เครื่องยนต์ และเครื่องผลิตความร้อน ซึ่งสามารถแปลงสภาพก๊าซชีวมวลดังกล่าวมาเป็นพลังงานเพื่อใช้สำหรับขับเคลื่อนการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างแพร่หลาย,
ประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงมีศักยภาพสูงด้านการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้สำหรับการแปรรูปพลังงานให้เป็นก๊าซชีวมวลได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการพลังงาน

ระบบการจัดการพลังงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานภายในตัวอาคาร, สำนักงาน, ร้านค้า หรือโรงงาน สำหรับควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ, ระบบระบายอากาศ และระบบแสงสว่างให้กับสถานที่ดังกล่าว ซึ่งการจัดการพลังงาน
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวนี้ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนได้ทราบถึงปริมาณการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถจัดเก็บข้อมูลการใช้งานในอดีตที่ผ่านมาเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมและบริหารจัดการการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

benefits

  • สามารถที่จะติดตั้งระบบพลังงานทดแทนโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรก (Initial investment)
  • เพิ่มทางเลือกด้านการลงทุน ซึ่งลูกค้ายังคงสามารถได้ประโยชน์จากการใช้สอยด้านพลังงานทดแทน โดยไม่จำเป็นต้องรับภาระความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
  • ส่งมอบภาระด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้กับนักลงทุนอื่น (Investor) โดยลูกค้า (Obligor) ยังคงได้รับประโยชน์จากการใช้งานนั้น

INTEREST RATE & FEE / ENQUIRY FORM

INTEREST RATE & FEE ENQUIRY FORM