ผลิตภัณฑ์รับซื้อลูกหนี้การค้า / สิทธิการรับเงินตามเอกสารทางการค้า

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทการรับซื้อลูกหนี้ทางการค้าและสิทธิการรับเงินตามเอกสารทางการค้า (Invoice) เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้า (ผู้ขายลูกหนี้) โดยลูกค้าสามารถแปลงสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้การค้ามาเป็นเงินสดเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของกิจการ รวมไปจนถึงการปรับปรุงอัตราส่วนทางการเงินได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพแสดงขั้นตอนของผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินแก่ผู้ขาย

Process of Account Receivable Financing

ประเภทการรับซื้อลูกหนี้การค้า

Recourse

1) มีสิทธิไล่เบี้ย (Recourse) โดย “ผู้รับโอนสิทธิ” มีสิทธิไล่เบี้ย จาก “ผู้โอนสิทธิ” กรณีลูกหนี้หรือเอกสารทางการค้าของลูกหนี้ที่นำมาขายนั้นไม่สามารถเรียกรับชำระเงินได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

1.1) การเรียกรับเงินฯ โดยตรงจากลูกหนี้ (Direct collection) โดย “ผู้รับโอนสิทธิ” มีหน้าที่ในการดำเนินการเรียกรับเงินและผลประโยชน์ตอบแทนรายงวด และ/หรือ ค่างวด โดยตรงจากลูกหนี้รายนั้นๆ โดยไม่ผ่านลูกค้า (ผู้โอนสิทธิ)

1.2) การเรียกรับเงินฯ ผ่านทางผู้โอนสิทธิ (Indirect collection) โดย “ผู้รับโอนสิทธิ” ไม่มีหน้าที่ในการรับเงินและและผลประโยชน์ตอบแทน รายงวด และ/หรือ ค่างวด โดยตรงจากลูกหนี้ โดยผู้โอนสิทธิจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกเก็บ และนำมาชำระคืนให้กับ “ผู้รับโอนสิทธิ” ต่อไป

benefits

  • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • สามารถบันทึกภาระหนี้เป็นค่าใช้จ่ายกิจการแทนการบันทึกเป็นภาระหนี้สิน
  • Possible ไม่ต้องบันทึกสินทรัพย์ในงบดุล (เฉพาะรูปแบบ Non-Recourse)

INTEREST RATE & FEE / ENQUIRY FORM

INTEREST RATE & FEE ENQUIRY FORM