สินเชื่อประเภทลีสซิ่งและเช่าซื้อ

สินเชื่อประเภทลีสซิ่งและเช่าซื้อคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในด้านการลงทุนเพื่อซื้อทรัพย์สินหรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฯ ด้วยเงื่อนไขการผ่อนชำระตามระยะเวลาที่ตกลง โดยลูกค้ายังคงมีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินหรืออุปกรณ์นั้นๆ ดังนั้น สินเชื่อประเภทลีสซิ่ง และ เช่าซื้อ จึงมีประโยชน์ในด้านการลดภาระการลงทุนในทรัพย์สินฯ ให้กับลูกค้า, เพิ่มประสิทธิภาพด้านกระแสเงินสดของกิจการ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพและโอกาสในทางธุรกิจของลูกค้า

ภาพแสดงขั้นตอนการทำสินเชื่อประเภทลีสซิ่งและเช่าซื้อ

ประเภทการให้บริการตามผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

Financial Lease

สัญญาเช่าใช้ทางการเงิน เป็นสัญญาเช่าใช้ระยะยาว ซึ่งมีเงื่อนไข ให้ลูกค้า สามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เมื่อสิ้นสุดสัญญาได้

OPERATING LEASE

สัญญาเช่าดำเนินงาน เป็นสัญญาเช่าใช้ทรัพย์สินระยะยาว ซึ่งลูกค้าต้องคืนทรัพย์สิน ให้กับบริษัทลีสซิ่งเมื่อสิ้นสุดสัญญา

Hire Purchase

สัญญาเช่าซื้อ เป็นสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินระยะยาว ซึ่งลูกค้ามีความต้องการเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น เมื่อสิ้นสุดสัญญา

benefits

  • หักค่าเช่างวดรายเดือนเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจำนวน
  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน
  • ลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
  • เหลือเงินทุนสำรองไว้หมุนเวียนในกิจการ
  • ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
  • สร้างทางเลือกการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

INTEREST RATE & FEE / ENQUIRY FORM

INTEREST RATE & FEE ENQUIRY FORM